Lại Điểu

    Bát Hoang Kiếp

    Thuở xa xưa, từ thời hồng hoang khai phá, bao thần thú, yêu thú tung hoành khắp thiên địa Những chiến tích cũng như những vết tàn phá hiện hữu…

    2 2 1111 Đang ra

    4 tháng trước