Ngốc manh tiểu thanh mai: Yêu nghiệt trúc mã quá phúc hắc